Arabuluculuk Hizmetleri

Arabuluculuk yoluyla çözülmeye elverişli olan ve kanunda açıkça yasaklanmamış hukuki ihtilaflar ile ilgili Arabuluculuk yapılabilmesi mümkündür.

Arabuluculuk süreci neticesinde tarafların anlaşması halinde  düzenlenen sözleşme “Anlaşma Belgesi” dir. Anlaşma Belgesi tarafların ortak iradeleri yansıttığı ve tamamen iradi sürecin sonucu olduğu için taraflar açısından hukuken bağlayıcıdır.

Yasal düzenleme gereği taraflardan biri , ilgili Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak bu Anlaşma Belgesine icra edilebilmesine ilişkin şerh alabilir. Arabuluculuk süreci sonunda taraflarca düzenlenerek imzalanan Anlaşma Belgesi kesinleşmiş bir mahkeme kararı mahiyetindeki “ilam” hükmündedir ve şerh sonrasında ilamlı icraya doğrudan konu edilebilir.

Arabuluculuk sürecinde taraflarca anlaşılan hususlar hakkında artık bir daha dava açılması hukuken mümkün değildir.

Tarafların arabuluculuk sürecinde anlaşamamaları halinde dava açma hakları devam etmektedir. Dava şartı arabuluculuk kapsamındaki uyuşmazlıklar için gerçekleştirilen ihtiyari arabuluculuk süreçleri “arabulucu belirleme tutanaklarının” arabuluculuk bürosuna ibrazı ile sisteme kaydedilir ve tarafların anlaşamaması halinde yeniden adliyelerdeki arabuluculuk bürosuna başvuruya gerek kalmaksızın dava açılabilir.